:: ผู้พัฒนา
  ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นาย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐาะ : ชำนาญการ
หน่วยงาน : โรงเรียนจักราชวิทยา
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
อีเมล์ : [email protected]
โทร : 0635898329
เฟชบุ๊ก : dktikvaio.pho


  ประวัตการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนบ้านหน้องแวงโพนเขวา ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ปริญญา ตรี : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์   (2547-2550)
ป.บัณฑิต : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ประกาศนียบัตร วิชาชีพครู   (2551-2552)
  ทุน สควค. จาก สสวท. สควค.รุ่น 12
ปริญญา โท : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา
  (2555 - 2556)


  ผลงานด้านผู้เรียน

ระดับชาติ
 • เหรียญทอง การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  ครั้งที่ 64 ระดับชาติ ปี 2557
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4- ม.6
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับชาติ ปี 2558
 • ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-3
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับชาติ ปี 2559
ระดับภาคอีสาน
 • ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  ครั้งที่ 64 ระดับภาคอีสาน ปี 2557
 • เหรียญทองการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  ครั้งที่ 64 ระดับภาคอีสาน ปี 2557
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2 การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4- ม.6
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคอีสาน ปี 2558
 • เหรียญทองการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  ครั้งที่ 65 ระดับภาคอีสาน ปี 2558
 • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคอีสาน ปี 2559
 • เหรียญทอง การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคอีสาน ปี 2559
 • เหรียญทองการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  ครั้งที่ 65 ระดับภาคอีสาน ปี 2559
 • เหรียญทองอันดับที่ 4 การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคอีสาน ปี 2560
 • เหรียญทองการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  ครั้งที่ 66 ระดับภาคอีสาน ปี 2560