:: Ẻ·´Êͺ¡è͹àÃÕ¹
¤ÓªÕéᨧ
  1. Ẻ·´ÊͺÁըӹǹ 40 ¢éÍ
  2. ãËé¹Ñ¡àÃÕ¹¤ÅÔ¡àÅ×͡˹éÒ¢éÍ·Õè¶Ù¡µéͧ
  3. ¤Ðá¹¹àµçÁ 40 ¤Ðá¹¹
  4. àÇÅÒ 40 ¹Ò·Õ

1. »Ñ¨¨ØºÑ¹ HTML ÍÂÙèÀÒÂãµéͧ¤ì¡Ãã´ áÅÐà»ç¹¼Ùé¾Ñ²¹Ò?
¡. W3C
¢. WWW
¤. IETF
§. ICT
2. á·ç¡¤ÓÊÑè§ã´µèÍ仹Õé ·Õèà¢Õ¹ÍÂÙèÀÒÂãµéá·ç¡ <head>?
¡. body
¢. meta
¤. nav
§. aside
3. á·ç¡ã´·ÕèäÁèÁÕÍÂÙèã¹ HTML4?
¡. body
¢. meta
¤. header
§. title
4. á·ç¡ã´·Õè¶Ù¡à¾ÔèÁà¢éÒÁÒã¹ HTML5?
¡. <font>
¢. <frame>
¤. <center>
§. <footer>
5. ¶éÒàÃÒµéͧ¡ÒôټÅÅѾ¸ì㹡ÒÃÊÃéÒ§àÇçºà¾¨´éÇ HTML µéͧãªé¢éÍã´ã¹¡ÒôټÅÅѾ¸ì?
¡. Notepad
¢. Browser
¤. Dreamwaver
§. www
6. 㹡ÒõÑ駪×èÍä¿ÅìàÇçºà¾¨ ÊÒÁÒö¡Ó˹´Êèǹ¢ÂÒÂËÃ×Í ¹ÒÁÊ¡ØÅä¿ÅìÇèÒÍÂèÒ§äà?
¡. .asp
¢. .www
¤. .html
§. .xhtml
7. ¢éÍã´¤×Í˹éÒ·Õè¢Í§â´àÁ¹à¹Á ?
¡. ·Ó˹éÒ·Õè㹡ÒèѴÊÃÃä;ÕáÍ´à´ÃÊ
¢. ãªéá·¹ä;ÕáÍ´à´ÃÊà¾×èÍãËé¨Óä´é§èÒÂ
¤. á»Å§â´àÁ¹à¹Á¡ÅѺä»à»ç¹ä;ÕáÍ´à´ÃÊ
§. áºè§¢éÍÁÙÅà»ç¹ÊèǹÂèÍÂæ à¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹¡ÒüԴ¾ÅÒ´
8. www.nrru.ac.th à»ç¹àÇçºä«µìà¡ÕèÂǡѺÍÐäÃ?
¡. ºÃÔÉÑ· ËÃ×Í Í§¤ì¡Ã¾Ò³ÔªÂì
¢. ͧ¤ì¡Ã¢Í§ÃÑ°ºÒÅ
¤. ͧ¤ì¡ÃàÍ¡ª¹·ÕèäÁèáÊǧ¼Å¡ÓäÃ
§. ʶҺѹ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
9. àÇçºâÎʵÔé§ (Web Hosting) ËÁÒ¶֧¢éÍã´?
¡. ãËéºÃÔËÒè´·ÐàºÕ¹ DNS
¢. ãËéºÃÔ¡Òýҡä¿ÅìàÇçº °Ò¹¢éÍÁÙÅ äÇé¡ÑºàÇçºà«ÔÃì¿àÇÍÃì
¤. ·Ó˹éÒ·Õèà»ÅÕ蹪×èÍâ´¹àÁ¹à»ç¹ IP
§. ¶Ù¡·Ø¡¢éÍ
10.¢éÍã´¤×ÍÊèǹËÑÇàÇçºà¾¨?
¡. ÊèǹáÊ´§ª×èÍà¨éҢͧÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì¼Å§Ò¹ ¢éͤÇÒÁ͸ԺÒÂàÇçºä«µìÊÑé¹æ
¢. Êèǹ·ÕèÇÒ§âÅâ¡é¢Í§àÇçºä«µì
¤. Êèǹ·ÕèãªéÊÓËÃѺáÊ´§à¹×éÍËÒ ¢éÍÁÙŵèÒ§ æ
§. Êèǹ·ÕèáÊ´§àÁ¹ÙËÅÑ¡à¾×èÍ·Õè¨Ðãªéà»ç¹Êèǹ·Õèàª×èÍÁâ§
11. àÁ×è͵éͧ¡ÒâÖé¹ÂèÍ˹éÒãËÁè ¨Ðµéͧãªéá·ç¡ã´?
¡.<p>
¢. <br>
¤. <h1>
§. <hr>
12. á·ç¡ã´µèÍ仹Õé ãªéÊÓËÃѺÃкØËÁÒÂà˵Øŧã¹àÍ¡ÊÒà HTML?
¡. <span>...</span>
¢. <remark>
¤. <!-- -->
§. <p>
13. ¶éÒµéͧ¡Ó˹´¢¹Ò´µÑÇÍÑ¡Éà style="font-size:15px;" ¨Ðµéͧ¡Ó˹´äÇé·Õèá·ç¡ã´?
¡. <titel>...</title>
¢. <span>...</span>
¤. <head>....</head>
§. <strong>...</strong>
14. ¶éÒµéͧ¡ÒáÓ˹´ÊբͧµÑÇÍÑ¡ÉÃãËéà»ç¹ÊÕá´§µéͧ¡Ó˹´ style ÍÂèÒ§äÃ?
¡. style="red"
¢. style:"color="red"
¤. style="color:red;"
§. sytle:"red"
15. á͵·ÃÔºÔǵìã´·Õèãªé㹡ÒáÓ˹´ÃٻẺÊÑ­Åѡɳì¢Í§ÅÔʵìÃÒ¡ÒÃ?
¡. circle
¢. icon
¤. type
§. disc
16. á·ç¡ã´·Õèãªé㹡ÒùÔÂÒÁËÃ×Í͸ԺÒ¤ÇÒÁËÁÒ¢ͧ¤ÓÈѾ·ìã¹ Defintion Lists?
¡. <dd>
¢. <ol>
¤. <dt>
§. <dl> 
17. ÅÔʵìẺäÁèàÃÕ§ÅӴѺ ¶éÒäÁè¡Ó˹´ª¹Ô´¢Í§ÊÑ­ÅÑ¡É³ì ¨ÐÁÕ¤èÒàÃÔèÁµé¹à»ç¹áººã´?
¡. circle
¢. square
¤. disc
§.triangle
18. ¢éÍã´¤×Íá·ç¡ã¹¡ÒáÓ˹´à¤Ã×èͧËÁÒ¹Ó˹éÒÃÒ¡ÒÃà»ç¹ÍÑ¡ÉþÔÁ¾ìãË­è·Ø¡ÃÒ¡Òà ?
¡. <ol type="A">
¢. <dl type="A">
¤. <ul type="A">
§. <dtl type="A">
19. ¢éÍã´äÁèãªè¤èÒ·ÕèÊÒÁÒö¡Ó˹´ã¹áÍ··ÃÔºÔÇ·ì align ä´é ?
¡. top
¢. down
¤. left
§. right
20. ¢éÍã´à»ç¹¤ÇÒÁËÁÒ¢ͧ¡ÒÃãªéá·ç¡·ÕèÁÕÃٻẺ´Ñ§¹Õé ?
    <img hspace="10" src="ª×èÍä¿ÅìÀÒ¾">
¡. ÃÐÂÐËèÒ§·Õè¢Íºº¹áÅÐÅèÒ§¢Í§ÀÒ¾ÁÕ¤èÒà·èҡѺ 10 ¾Ô¡à«Å
¢. ÀÒ¾Áբͺ˹Òà·èҡѺ 10
¤. ÃÐÂÐËèÒ§·Õè¢Íº·Ø¡´éÒ¹¢Í§ÀÒ¾ÁÕ¤èÒà·èҡѺ 10 ¾Ô¡à«Å
§. ÃÐÂÐËèÒ§·Õè¢Íº«éÒÂáÅТÇҢͧÀÒ¾ÁÕ¤èÒà·èҡѺ 10 ¾Ô¡à«Å
21. ¶éÒàÃÒµéͧ¡ÒÃá·Ã¡ÃÙ»ÀÒ¾·Õèà»ç¹ÀÒ¾à¤Å×è͹äËÇ ¤ÇÃãªéÀÒ¾ª¹Ô´ã´?
¡. JPEG
¢. GIF
¤. PNG
§. TIFF
22. ¶éÒµéͧ¡ÒÃá·Ã¡ÃÙ»ÀÒ¾áÅéÇ¡Ó˹´ãËéÀÒ¾ÍÂÙè´éÒ¹«éÒ¢ͧ¢éͤÇÒÁµéͧàÅ×Í¡¢éÍã´?
¡. <img src="pic.jpg" align="left">
¢. <img src="pic.jpg" valign="left">
¤. <img src="pic.jpg" halign="left">
§. <img src="pic.jpg" alt="left">
23. á·ç¡¤ÓÊÑ觵ÒÁ¢éÍã´µèÍ仹Õé ·Õè¹ÓÁÒãªéÊÃéÒ§µÒÃÒ§?
¡. td
¢. th
¤. table
§. tr
24. á·ç¡¤ÓÊÑè§ã´·Õèãªé㹡ÒÃÊÃéÒ§á¶ÇãËé¡ÑºµÒÒ§?
¡. td
¢. th
¤. table
§. tr
25. á·ç¡ã´µèÍ仹Õé·Õèãªé㹡ÒáÓ˹´ËÑÇ¢éÍãËé¡ÑºµÒÃÒ§ ?
¡. th
¢. td
¤. table
§. tr
26. ¶éÒµéͧ¡ÒüÊÒ¹à«ÅÅìã¹á¹ÇµÑé§ µéͧãªéáÍ··ÃÔºÔǵìã¹¢éÍã´?
¡. rowspan
¢. colspan
¤. cellpandding
§. cellspacing
27. ËÒ¡µéͧ¡ÒÃàª×èÍÁâ§ä»Âѧ¨Ø´à»éÒËÁÒÂã¹àÇçºà¾¨à´ÕÂǡѹ µéͧàÅ×Í¡¢éÍã´ ?
¡. <a href="jump">¢Öé¹¢éÒ§º¹</a>
¢. <a name="#jump">¢Öé¹¢éÒ§º¹</a>
¤. <a name="jump">¢Öé¹¢éÒ§º¹</a>
§. <a href="#jump">¢Öé¹¢éÒ§º¹</a>
28. ¤èҢͧ  target ã¹àÍ¡ÊÒà HTML ·ÕèãªéÊÃéҧ˹éÒ§µèÒ§ãËÁè·Ø¡æ ¤ÃÑé§àÁ×èÍÁÕ¡ÒäÅÔ¡·ÕèÅÔ§¤ì ¤×Í¢éÍã´?
¡. _self
¢. _top
¤. _parent
§. _blank
29. ÊÓËÃѺàÇçºà¾¨·ÕèÁÕà¹×éÍËҨӹǹÁÒ¡ ·ÕèµéͧàÅ×è͹ Scroll Bar ŧà¾×èÍ´Ùà¹×éÍËÒ ¤ÇÃãªé¡ÒÃàª×èÍÁâ§Ẻºã´ à¾×èÍãËéàª×èÍÁâ§ä»ÂѧËÑÇ¢é͹Ñé¹ æ?
¡. Internal Link
¢. External Link
¤. Intra-Page Link
§.Targeted
30. ¶éÒµéͧ¡ÒÃÊÃéÒ§ÅÔ§¤ìä»ÂѧàÇçºä«µì Google ¢éÍã´µèÍ仹Õé¶Ù¡µéͧ?
¡. <a name="www.google.com">Google</a>
¢. <a href="www.google.com">Google</a>
¤. <a name="http://www.google.com>Google</a>
§. <a href="http://www.google.com">Google</a>
31. ¶éÒµéͧ¡ÒÃÊÃéÒ§ÅÔ§¤ìà¾×èÍÊè§àÁÅì ¢éÍã´¶Ù¡µéͧ?
¡. <a href="[email protected]">¤ÅÔ¡Êè§ E-mail</a>
¢. <a mail:to="[email protected]">¤ÅÔ¡Êè§ E-mail</a>
¤. <a href="mailto:[email protected]">¤ÅÔ¡Êè§ E-mail</a>
§. <a tomail:"[email protected]">¤ÅÔ¡Êè§ E-mail</a>
32. ä¿Åì¹ÒÁÊ¡ØÅã´µèÍ仹ÕéäÁèãªèä¿ÅìÇÕ´ÕâÍ?
¡. .mp3
¢. .mp4
¤. .gov
§. .mov
33. á͵·ÃÔºÔǵìã´ãªé¡Ó˹´ãËéÇÕ´ÕâÍàÅ蹫éÓ?
¡. controls
¢. autoplay
¤. preload
§. loop
34. á͵·ÃÔºÔǵìã´ãªé¡Ó˹´ãËéÇÕ´ÕâÍÁÕà¤Ã×èͧÁ×ͤǺ¤ØÁ¡ÒÃàÅè¹ÇÕ´ÕâÍ?
¡. controls
¢. autoplay
¤. preload
§. loop
35. ¶éÒµéͧ¡ÒÃá·Ã¡àÊÕ§ã¹àÇçºà¾¨µéͧãªéá·ç¡ã´?
¡. <controls>
¢. <sound>
¤. <audio>
§. <video>
36. ËÒ¡µéͧ¡ÒÃÊÃéÒ§¿ÍÃìÁÃѺ¢éÍÁÙÅ à¾È   ´éÇÂÍÔÅÔàÁ¹·ì Input ¤ÇÃàÅ×Í¡ª¹Ô´áººã´?
¡. Text Box
¢. Radio
¤. Check Box
§. Password
37. ËÒ¡µéͧ¡ÒÃÊÃéÒ§¿ÍÃìÁÃѺ¢éÍÁÙÅ ª×èÍáÅйÒÁÊ¡ØÅ  ´éÇÂÍÔÅÔàÁ¹·ì Input ¤ÇÃàÅ×Í¡ª¹Ô´áººã´?
¡. Text Box
¢. Radio
¤. Check Box
§. Password
38. ËÒ¡µéͧ¡ÒÃÊÃéÒ§¿ÍÃìÁÃѺ¢éÍÁÙÅ ·ÕèÍÂÙè  ¤ÇÃãªé¿ÍÃìÁÃٻẺã´?
¡. Reset
¢. Text Area
¤. Submit
§. selection
39. ÍÔÅÔàÁ¹·ì Input ª¹Ô´ã´ àÁ×èÍ¡ÃÍ¡¢éͤÇÒÁŧ仨ÐäÁèÊÒÁÒöÁͧàËç¹à»ç¹µÑÇÍÑ¡ÉÃ?
¡. submit
¢. Text Area
¤. password
§. file
40. ÍÔÅÔàÁ¹·ì Input ª¹Ô´ã´ ãªé㹡ÒÃṺä¿Å쪹ԴµèÒ§æ ?
¡. submit
¢. Text Area
¤. password
§. file